นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรางวัลชนะเลิศ "โครงการประกวดผลงาน รด.ไซเบอร์ และ มัคคุเทศก์น้อย รด. ประจำปีการศึกษา 2566" 
ทีมที่ชนะเลิศทั้งสองประเภท จะได้รับ โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในวันพิธีกระท...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        17 พ.ย. 2566 15:00

แจ้งประชาสัมพันธ์  นศท.ชั้นปีที่ 3 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 ติดต่อรับหนังสือ แสดงวิทยฐานะ (รด.3) ได้ที่ ห้องทะเบียนพล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือ โทร.   พ.ต.ประดิษฐ์ ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        6 เม.ย. 2566 14:55

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 เข้าตรวจสอบรายชื่อ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นศท. ชั้นปีที่ 1 (เป็นรายบุคคล) สามารถเข้าที่ คิวอาร์โค้ด

ชำระเงินบำรุง วันท...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        9 มิ.ย. 2566 16:11

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 เข้าตรวจสอบรายชื่อ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นศท. ชั้นปีที่ 1 (เป็นรายบุคคล) สามารถเข้าที่ คิวอาร์โค้ด

ชำระเงินบำรุง วันท...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        12 ก.ค. 2565 08:55

กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นศท. หากมีข้อสงสัย โทร.0610376952 ส.ท.มังกร  บาลี 

คลิกลิงค์ระบบเปลี่ยนแปลง ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        15 มิ.ย. 2565 11:48

ประกาศการรับสมัคร คัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารประกอบการรับสมัคร 
1. ใบสมัคร (รด1.)
2. ใบรับรองแพทย์ที่ออกจาก รพ.เท่านั้น 
...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        1 มิ.ย. 2565 22:12

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ