นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

แผนกการฝึกกำลังสำรอง มณฑลทหารบกที่ 3

ลำดับที่ ยศ-ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาปฎิบัติงาน
1 พ.ต.วิเชียร มั่นสาคร 2491-2492
2 พ.ต.ประเสริฐ ตัณฑโอภาส 2492-2495
3 ร.ท.ฉลอง ปรีดาบุณ 2495-2497
4 พ.ต.เทพ นพสุวรรณ 2497-2498
5 ว่าที่ ร.ต.วีระ ลัภโต 2498-2499
6 พ.ท.ชูศักดิ์ วะคามิน 2499-2501
7 พ.ท.อดุลย์ โหละสุต 2501-2503
8 พ.ท.เฉลิม รมยะบุรุษ 2503-2505
9 พ.ท.สุรกิจ วิศิษฐ์ยุทธศาสตร์ 2505-2508
10 พ.ท.ขจร บูรณผลิน 2508-2513
11 พ.ท.สุธรรม ดาระกะมาศ 2513-2514
12 พ.ท.อรุณ เปรี่ยมพงษ์สานต์ 2514-2518
13 พ.ท.วีระ ลัภโต 2518-2522
14 พ.ท.สุนีย์ หุ่นดี 2522-2532
15 พ.ท.อำนวย ยุทธวงษ์สุข 2532-2533

ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21

16. พ.อ.สมชาย อัครวณิชชา
ตั้งแต่ 2534 - 2540
17. พ.อ.วิเชียร ศิริสุนทร
ตั้งแต่ 2540 - 2542
18. พ.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ตั้งแต่ 2543 - 2548
19. พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ
ตั้งแต่ 2548 - 2549
20. พ.อ.ปรินทร์พันธ์ น้อยนาค
ตั้งแต่ 2549 - 2552
21. พ.อ.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข
ตั้งแต่ 2552 - 2554
22. พ.อ.ถกล มักการุณ
ตั้งแต่ 2554 - 2558
23. พ.อ.กิตติพงษ์ เนื่องชมภู
ตั้งแต่ 2558 - 2561
24. พ.อ.ปฏิภาณ พนาพิศาล
ตั้งแต่ 2561 - 2564
25. พ.อ.ทายาท แสงเพ็ชร
ตั้งแต่ 2564 - 2567
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ