นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผลงาน รด.ไซเบอร์ และ มัคคุเทศก์น้อย รด. ประจำปีการศึกษา 2566     | เข้าชม 207 |
ประกาศรางวัลชนะเลิศ "โครงการประกวดผลงาน รด.ไซเบอร์ และ มัคคุเทศก์น้อย รด. ประจำปีการศึกษา 2566" 
ทีมที่ชนะเลิศทั้งสองประเภท จะได้รับ โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในวันพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566
 ชนะเลิศ ประเภท ทีม รด.ไซเบอร์ ได้แก่ "ทีม ศูนย์ฝึก โรงเรียนพิมายวิทยา"
ชนะเลิศ ประเภท ทีม มัคคุเทศก์น้อย รด. ได้แก่ "ทีม ศูนย์ฝึก โรงเรียนจักราชวิทยา"วันที่ลงโพสต์ : 17 พ.ย. 2566 เวลา : 15:00:07
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ