นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

เมนูหลัก


ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร


ส่วนการศึกษา


เมนูภาพ

ระบบประเมินการฝึก

ทำเนียบนายทหารสัญญาบัตร
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21
พ.อ.ปฏิภาณ พนาพิศาล
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21

พ.ท.แสนสุข โพธิ์งาม
รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21

ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
นายทหารฝ่ายเตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑

ฝ่ายกิจการพิเศษ

ร.อ.ชำนาญ พิวิโส
นายทหารฝ่ายการเงิน
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.ท.สมชาย สอาดปรุ
นายทหารฝ่ายทะเบียนพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.กฤษณพงศ์ พงษ์พรรณา
น.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑

ส่วนการศึกษา

พ.ท.ธงไชย เกินกลาง
อจ.หัวหน้าส่วนการศึกษา
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑

หน่วยฝึก

พ.ท.ชูศักดิ์ อินทะโส
ผบ.นฝ.นศท.มทบ.21
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
พ.ต.พรเกษม สุขแสง
น.ฝ่ายธุรการและกำลังพล
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ร.อ.พีรพงษ์ สุภาพรพิพัฒน์
น.เตรียมการ
ศฝ.นศท.มทบ.๒๑
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ