นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ยศ.ทบ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก นักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564     | เข้าชม 3481 |
คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก

1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546)

 • อายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2544-2546) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.3 ทหารกองประจำการ ในสังกัด กองทัพเรือ ,กองทัพอากาศ ,กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.4 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.5 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.6 ทหารพทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

1.7 บุคคลตามข้อ 1.2 – 1.5 ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสมัครสอบ


2. นายสิบ เหล่าทหารราบ

2.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2542-2546) รับเฉพาะผู้มีความสามารถทางกีฬาเท่านั้น

 • อายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2544-2546) จะเรียนหรือไม่ได้เรียน รด. ก็สมัครได้ แต่ต้องมีหลักฐานการขึ้นทะเบียน (มีใบ สด.9)
 • อายุ 21 ปี (เกิดปี 2543) สมัครไม่ได้ เพราะต้องเกณฑ์ทหารปีหน้า ยกเว้นจบ รด.ปี 3 จึงจะสมัครได้ (มีใบ สด.8)
 • อายุ 22 ปี (เกิดปี 2542) สมัครได้ จบ รด.ปี 3 (มีใบ สด.8) หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จับได้ใบดำ (มีใบ สด.43)

2.2 หหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.3  พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

2.5 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยสังกัดกองทัพบกเท่านั้น อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อนปี 2540)

.

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชายเท่านั้น สถานะภาพโสด คือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 • มีวุฒิ ม.6/ปวช./กศน. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ไม่จำกัดเกรด (เรียนอยู่เทอมสุดท้าย สามารถสมัครสอบได้)
 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด + บิดาและมารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิดเท่านั้น
 • มารดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด บิดาต้องเป็นทหารเท่านั้น จึงจะสามารถสมัครได้
 • บิดาไม่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด สมัครไม่ได้ในทุกกรณี
 • ต้องไม่เป็นผู้เกณฑ์ทหารในปีหน้า (พ.ศ.2564) หรืออยู่ระหว่างผ่อนผันทหาร

.

วิธีการสมัครสอบนายสิบทหารบก 2564 นายสิบทหารราบ 2564


รับสมัคร วันที่ 11 ธ.ค.63 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 25 ม.ค.64 เวลา 12.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชกา

ชำระเงิน ณ ธ.กรุงไทย วันที่ 11 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ม.ค.64 เวลา 22.00 น.

สมัครทางเว็บไซต์นี้ คลิกเลย https://atc-rta.thaijobjob.com

 วันที่ลงโพสต์ : 12 ม.ค. 2564 เวลา : 13:38:58
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ