นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

ข้าตรวจสอบรายชื่อ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก นศท. ชั้นปีที่ 1 (เป็นรายบุคคล) สามารถเข้าที่ ลิงค์นี้ได้ ครับ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        12 ก.ค. 2565 08:55

กิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนาม นศท. หากมีข้อสงสัย โทร.0610376952 ส.ท.มังกร  บาลี 

คลิกลิงค์ระบบเปลี่ยนแปลง ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        15 มิ.ย. 2565 11:48

กองทัพบกได้พัฒนาระบบการรับสมัครเป็นทหารโดยเริ่มปรับเป็นการสมัครทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจมีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ล่าสุด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        3 พ.ย. 2564 11:57

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกเข้าเป็น นศท.ชั้นปีที่ 1

ชำระเงินบำรุง วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2564

เวลา เวลา 08.00 - 16.00 น.

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลท...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        12 ก.ค. 2565 08:55

เพื่ออำนวยความสะดวก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำ "ระบบตรวจสอบรายชื่อ" รอบ, เวลา, สถานที่ทดสอบ (พร้อมลิงค์แผนที่), ผลการตรวจหลักฐาน เพียงค้นหาด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
 ...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        10 ก.ย. 2564 18:03

คุณสมบัติเฉพาะในแต่ละหลักสูตร

1. นายสิบทหารบก

1.1 บุคคลพลเรือน อายุ 18-22 ปีบริบูรณ์ (เกิดปี 2...
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
        12 ม.ค. 2564 13:38

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ