ระบบตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
กรุณาใส่ข้อมูลของผู้สมัคร
เช่น รหัสประจำตัวประชาชน , ชื่อ , นามสกุล
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพียงส่วนเดียวก็ได้


Copyright © 2022 Mungkorn Balee.website RTCKORAT All rights reserved.ผู้ออกแบบระบบ ส.ท.มังกร บาลี