เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต

สิ่งที่เธอควรมี ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?”สติปัญญา” สิ่งที่เธอควรแสวงหา ? ? ? ? ? ? ? ? ? …

การบัญชาการและควบคุม

กล่าวนำ ??????????????? การบัญชาการและควบคุมเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งทางทหาร หน่วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจ ผู้นำองค์กรจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง และสามารถบัญชาการให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามที่ได้ตัดสินตกลงใจไปแล้ว อีกทั้งต้องทีการควบคุมการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ระบบบัญชาการและควบคุม ??????????????? ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control System: C2) คือระบบที่ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กรในการสั่งการและควบคุมสำหรับปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความได้เปรียบ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร สำหรับในด้านการทหารวัตถุประสงค์คือการเอาชนะข้าศึก ซึ่งระบบนี้อาจบูรณาการในการใช้ทรัพยากรด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ …

มงคล ๓๘ ประการ

มงคล ๓๘ ประการ มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจาก บทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต” ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่ ๑.? การไม่คบคนพาล ๒.? การคบบัญฑิต ๓.? การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๔.? การอยู่ในถิ่นอันสมควร ๕.? เคยทำบุญมาก่อน ๖.? การตั้งตนชอบ ๗.? ความเป็นพหูสูต ๘.? การรอบรู้ในศิลปะ ๙.? …

การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน

Main Concept:? การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน นำอย่างมีวิสัยทัศน์?????? = Visionary Leadership มุ่งสู่ความเป็นเลิศ???????? = Being the Best ยืดหยุ่น – คล่องตัว?????? = Flexibility & Agility มุ่งเน้นอนาคตที่ยั่งยืน??? = Future & Sustainability Focused พัฒนาอย่างเป็นระบบ??? = System Perspective พากเพียรสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่อง??? …

จะพูดให้ได้ดีต้องมีเครื่องปรุง

จะพูดให้ได้ดีต้องมีเครื่องปรุง? โดย…ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ www.drsuthichai.com ศิลปะการพูดก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับศิลปะการทำอาหาร กล่าวคือ เมื่อเรามีข้อมูลในการพูดหรือวัตถุดิบที่จะทำอาหารแล้ว แต่การที่จะปรุงอาหารให้อร่อย เราคงต้องอาศัยเครี่องปรุงที่ดี การพูดก็เช่นกัน ควรมีเครื่องปรุงเพื่อให้การพูดออกมามีความสนุกสนาน ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเครื่องปรุงที่ดีในการพูดมีดังนี้ 1. มีคำคม สุภาษิต? คำพังเพย ของนักปราชญ์ อันว่า คำคม สุภาษิต คำพังเพย เป็นคำสั้นๆ แต่กินใจความหรือสามารถขยายความไปได้มาก เมื่อฟังแล้วนำไปคิดยิ่งเห็นจริงเห็นจังกับคำคม สุภาษิต คำพังเพย นั้น 2. …

ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ

ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ ??????1.ความทั่วไป? ? ? ? ? ? ?เป็นเวลาหลายศตวรรตมาแล้วที่มีผู้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างแว้นแค้นมักตั้งเป็นข้อสังเกตว่าคนในแต่ละแง่มักมีลักษณะคล้ายกัน ๆ กัน การมีลักษณะเหมือน ๆ กันโนมโนภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นเรียกกันว่า? “ภาพพิมพ์” หรือ? “ภาพแบบเดียวกัน” (stereotype)? มีลักษณะคล้ายกับ?”ภาพประทับใจ” (impressions) หรือ “การมองภาพรวม” ของชาติใดชาติหนึ่ง แนวโน้มดูจะหนักไปทางการมองภาพในนิเสธ (หรือในทางลบ) ตัวอย่าง? คือ? “ภาพพิมพ์” ของคนบ้างชาติที่มีระเบียบวินัย (discipline) คนบางชาติอยู่สบาย …

คุณสามารถทำให้เว็บทำงานให้คุณได้อย่างไร

อินเทอร์เน็ต 101 เว็บคืออะไร และคุณสามารถทำให้เว็บทำงานให้คุณได้อย่างไร ขณะที่คุณสำรวจเคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยในนานาน่ารู้ คุณอาจมีคำถามบางประการเกี่ยวกับว่าเว็บคืออะไรและจะใช้บริการทางออนไลน์ประเภทที่ได้รับความนิยมได้อย่างไร โปรดดูคำตอบเหล่านี้ได้จาก Googler และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออนไลน์ การค้นหาข้อมูลและการท่องเว็บ รวมทั้งการเชื่อมต่อและการแบ่งปันทางออนไลน์ การออนไลน์ อินเทอร์เน็ตคืออะไร อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายทั่วโลกของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันทั้งหมด เมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะสามารถเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บที่เป็นเหมือนห้องสมุดที่เต็มไปด้วยข้อมูลจำนวนหน้านับอนันต์ หากต้องการอ่านเพิ่มเติม สำรวจหนังสือเล่มเล็ก20 สิ่งที่ฉันเรียนรู้ของ Google คุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างไร หน้าที่ของ ISP คืออะไร ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นสำรวจเว็บ คุณจะต้องกำหนดแผนบริการข้อมูลกับ ISP ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคือบริษัทที่ช่วยให้คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบริการอื่นๆ ของเว็บ …

ศัพท์ทางทหาร2 (vocab_soldier)

GENERAL OF THE ARMY (GA) จอมพล [ทบ.อม.] GENERAL OUTPOST (GOP) กองรักษาด่านทั่วไป [รับ] (กทป.) GENERAL POLITICAL POLICY นโยบายทางด้านการเมืองโดยทั่วไป [รพศ.] GENERAL PURPOSE (GP) เอนกประสงค์ GENERAL PURPOSE FORCE กำลังรบวัตถุประสงค์ทั่วไป [รพศ.] GENERAL PURPOSE VEHICLE …

ศัพท์ทางทหาร (vocab_soldier)

  1 ยศทหารบก ไทย – สหรัฐฯ (THAI – US ARMY RANKS) นายทหารชั้นสัญญาบัตร 01 (COMMISSIONED OFFICER) จอมพล (ไม่มี) ไทย Field Marshal (ไม่มี) สหรัฐฯ General of the Army (GA) พลเอก (พล.อ.) ไทย …

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครูที่ดี

จรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติกรรมหรือกิริยาอาการที่ ประกอบวิชาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของความ เป็นครู (ยนต์ ชุมจิต. 2531 : 131) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 74 ท่าน เพื่อ ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2524 ผลการประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ ให้แบ่งจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็น 4 หมวด …

RSS ศฝ.นศท.มทบ.21

 • เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต
  สิ่งที่เธอควรมี ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?”สติปัญญา” สิ่งที่เธอควรแสวงหา ? ? ? ? ? ? ? ? ? …Continue Reading » […]
 • การบัญชาการและควบคุม
  กล่าวนำ ??????????????? การบัญชาการและควบคุมเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารงานขององค์กรต่าง ๆ ทั้งทางทหาร หน่วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจ ผู้นำองค์กรจะต้องมีกระบวนการตัดสินใจที่ถูกต้อง และสามารถบัญชาการให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการตามที่ได้ตัดสินตกลงใจไปแล้ว อีกทั้งต้องทีการควบคุมการทำงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด ระบ […]
 • มงคล ๓๘ ประการ
  มงคล ๓๘ ประการ มงคล คือเหตุแห่งความสุข ความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้พึงปฏิบัตินำมาจาก บทมงคลสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบปัญหาเทวดาที่ถามว่า คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญหรือมี “มงคลชีวิต” ซึ่งมี ๓๘ ประการได้แก่ ๑.? การไม่คบคนพาล ๒.? การคบบัญฑิต ๓.? การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๔.? การอยู่ในถิ่นอันสมควร ๕.? เคยทำ […]
 • การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน
  Main Concept:? การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน นำอย่างมีวิสัยทัศน์?????? = Visionary Leadership มุ่งสู่ความเป็นเลิศ???????? = Being the Best ยืดหยุ่น – คล่องตัว?????? = Flexibility & Agility มุ่งเน้นอนาคตที่ยั่งยืน??? = Future & Sustainability Focused พัฒนาอย่างเป็นระบบ??? = System Perspective พากเพียรสร้างคุณค่าอย่างต่ […]
 • จะพูดให้ได้ดีต้องมีเครื่องปรุง
  จะพูดให้ได้ดีต้องมีเครื่องปรุง? โดย…ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์ www.drsuthichai.com ศิลปะการพูดก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับศิลปะการทำอาหาร กล่าวคือ เมื่อเรามีข้อมูลในการพูดหรือวัตถุดิบที่จะทำอาหารแล้ว แต่การที่จะปรุงอาหารให้อร่อย เราคงต้องอาศัยเครี่องปรุงที่ดี การพูดก็เช่นกัน ควรมีเครื่องปรุงเพื่อให้การพูดออกมามีความสนุกสนาน ชวนติดตาม ไม่น่าเบื่อ ซึ่งเครื่องปรุงที่ดี […]
 • ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ
  ลักษณะอุปนิสัยประจำชาติ ??????1.ความทั่วไป? ? ? ? ? ? ?เป็นเวลาหลายศตวรรตมาแล้วที่มีผู้เดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างแว้นแค้นมักตั้งเป็นข้อสังเกตว่าคนในแต่ละแง่มักมีลักษณะคล้ายกัน ๆ กัน การมีลักษณะเหมือน ๆ กันโนมโนภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นเรียกกันว่า? “ภาพพิมพ์” หรือ? “ภาพแบบเดียวกัน” (stereotype)? มีลักษณะคล้ายกับ?”ภาพประทับใจ” (impressions) หรือ “การมองภาพรวม” […]
 • คุณสามารถทำให้เว็บทำงานให้คุณได้อย่างไร
  อินเทอร์เน็ต 101 เว็บคืออะไร และคุณสามารถทำให้เว็บทำงานให้คุณได้อย่างไร ขณะที่คุณสำรวจเคล็ดลับการรักษาความปลอดภัยในนานาน่ารู้ คุณอาจมีคำถามบางประการเกี่ยวกับว่าเว็บคืออะไรและจะใช้บริการทางออนไลน์ประเภทที่ได้รับความนิยมได้อย่างไร โปรดดูคำตอบเหล่านี้ได้จาก Googler และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออนไลน์ การค้นหาข้อมูลและการท่องเว็บ รวมทั้งการเชื่อมต่อและการแบ่ […]
 • ศัพท์ทางทหาร2 (vocab_soldier)
  GENERAL OF THE ARMY (GA) จอมพล [ทบ.อม.] GENERAL OUTPOST (GOP) กองรักษาด่านทั่วไป [รับ] (กทป.) GENERAL POLITICAL POLICY นโยบายทางด้านการเมืองโดยทั่วไป [รพศ.] GENERAL PURPOSE (GP) เอนกประสงค์ GENERAL PURPOSE FORCE กำลังรบวัตถุประสงค์ทั่วไป [รพศ.] GENERAL PURPOSE VEHICLE …Continue Reading » […]
 • ศัพท์ทางทหาร (vocab_soldier)
    1 ยศทหารบก ไทย – สหรัฐฯ (THAI – US ARMY RANKS) นายทหารชั้นสัญญาบัตร 01 (COMMISSIONED OFFICER) จอมพล (ไม่มี) ไทย Field Marshal (ไม่มี) สหรัฐฯ General of the Army (GA) พลเอก (พล.อ.) ไทย …Continue Reading » […]
 • จรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครูที่ดี
  จรรยาบรรณวิชาชีพครู และลักษณะของครูที่ดี จรรยาบรรณวิชาชีพครู หมายถึง ประมวลความประพฤติกรรมหรือกิริยาอาการที่ ประกอบวิชาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของความ เป็นครู (ยนต์ ชุมจิต. 2531 : 131) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 74 ท่าน เพื่อ ร่างจรรยาบรรณวิชาชีพครู ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 25 […]

ปฏิทินเหตุการณ์

ธันวาคม 2017
พฤ อา
     
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031