นโยบาย หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง ของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1. ดำเนินการรับสมัคร อย่างจริงจังและถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ
2. ขอรับการสนับสนุนกำลังพลจากหน่วยในพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
3. ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก ให้ทันสมัยเพียงพอและมีความปลอดภัย
4. ให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนของการฝึกเช่น การรักษาพยาบาลและส่งกลับ การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน
5. ให้ครูฝึกปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีกับนักศึกษาวิชาทหาร ในเรื่องระเบียบวินัยและใช้วาจาสุภาพในการฝึก
6. กวดขันให้นักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้มีวินัย โดยกำกับดูแลในเรื่องการแต่งกาย การแสดงความเคารพ และให้มีความภาคภูมิใจในเครื่องแบบ
นโยบาย ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 21 ทำการฝึกสอน นักศึกษาวิชาทหาร ตามนโยบายของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการ กำลังสำรอง ดำเนินการฝึกสอนนักศึกษา วิชาทหาร ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ โดยใช้นโยบาย 3 ประสาน โดย มี การประสานงานที่ดีระหว่าง ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ปกครอง และสถานศึกษาวิชาทหาร

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศ : หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคำสั่งกระทรวงกลา     | เข้าชม 2541 |
ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ในปี ๒๕๖๒ ที่ประสงค์จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี ในครั้งนี้ ให้ยื่นแสดงความจำนงฯ

✔️ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
✔️โดยได้กำหนดวิธีในการแสดงความจำนงฯ ไว้ ๔ วิธี เพื่อให้เลือกวิธีฯ ที่สะดวกที่สุดเพียงวิธีเดียว ...

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ : กดดาวน์โหลดที่นี้

วิธีในการแสดงความจำนงฯ รายละเอียดตามประกาศฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-6658621 และ 02-2233254วันที่ลงโพสต์ : 24 ก.พ. 2563 เวลา : 09:33:02
ข่าวและกิจกรรมของศูนย์ฝึกฯ