ระบบตรวจสอบรายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1
กรุณาเลือกสถานศึกษาและใส่ข้อมูลของผู้สมัคร
เช่น รหัสประจำตัวประชาชน , ชื่อ , นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพียงส่วนเดียวก็ได้
ประกาศผลการคัดเลือก

Copyright © 2019 Mungkorn Balee. website RTCKORAT All rights reserved.ผู้ออกแบบระบบ ผกท.มังกรณ์ บาลี